Aktuálny stav: 28 koní, 9 žrebce, 2 vozidiel, 28 služieb, 12 produktov, 0 nehnuteľností | Piatok, 21. Február 2020
Pridať inzerátRegistrácia

Nájdite si Svojho koňa na  

Equine.sk
   Späť
 
 

REKLAMA NA EQUINE.SK


Prečo inzerovať u nás ?

Inzertný portál Equine.sk je špecializovaný na oblasť jazdectva. Vaša reklama bude preto presne zacielená na Vašu cielovú skupinu. Návštevníci našich stránok hľadajú informácie a tipy, môžete ich osloviť s Vašou ponukou.

 

Cenník reklamy na equine

 

Reklama sa uverejňuje na základe Objednávky a/alebo na jej základe uzatvorenej Zmluvy.


Predmetom Reklamy môže byť najmä reklamný oznam zameraný na propagáciu Klienta a/alebo Klientom ponúkaných tovarov a služieb. Reklama musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ďalšie podrobné pravidlá pre uverejňovanie Reklamy môžu byť predmetom Zmluvy.


Cena Služieb a platové podmienky

 

Sadzba ceny za objednané Služby je kalkulovaná podľa cenníka platného v deň objednania služieb. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmien Cenníka. Platnosť nového Cenníka začína dňom jeho zverejnenia na Webovej stránke, ak nie je v Cenníku uvedené inak.


Všetky ceny uvedené v Cenníku sú čiastkami, ktoré nezhŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH), pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Sadzba DPH je stanovená podľa platného zákona a je v daňových dokladoch osobitné vyčíslená.


Cenu za Služby je Klient povinný uhradiť Prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený v Zmluve alebo na faktúre riadne a včas. Faktúra (daňový doklad) je Prevádzkovateľom zvyčajne vystavená po sprístupnení a/alebo poskytnutí Služieb Klientovi, resp. na začiatku obdobia, na ktoré si Klient objednal Služby. Faktúra bude vystavená spravidla za celé obdobie, na ktoré si Klient využívanie Služieb objednal. Doba splatnosti faktúr je štrnásť (14) dní odo dňa vystavenia faktúry, ak v Zmluve nie je uvedené inak. Prípadné námietky voči faktúre vystavenej Prevádzkovateľom (napr. z titulu chýbajúcich náležitostí faktúry alebo inej nesprávnosti) je Klient oprávnený vzniesť u Prevádzkovateľa najneskôr do piatich (5) dní odo dňa doručenia faktúry.


V prípade ak sa Klient dostane do omeškania s úhradou fakturovanej čiastky, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať Klientovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a zároveň je oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb. Ak Prevádzkovateľ pozastaví Klientovi poskytovanie Služieb z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete alebo z iných dôvodov uvedených vo všeobecných obchodných podmienkach, nie je povinný poskytnúť Klientovi žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.


Ak Klient zruší objednané Služby počas ich poskytovania, Prevádzkovateľ má nárok na cenu za skutočne poskytnuté Služby za celú dobu ich poskytovania určenú podľa Cenníka.

 

Ceny sú uvedené za týždeň inzercie. Pozície sú nevýhradné (striedanie max. 3 inzerentov naraz).

 

Cenník reklamy EQUINE.SK na rok 2015 - bannery
Formáty reklamy

BANNER 150x90- formát GIF, FLASH alebo JPEG, veľkosť do 10 kB


BANNER 660x90- umiestnenie na úvodnej stránke, s pozíciou na ľavej strane pod vybranou ponukou inzerátov koní a služieb
- formát GIF, FLASH alebo JPEG, veľkosť do 30 kB


BANNER 160x600

- umiestnenie na úvodnej stránke, s pozíciou na pravom okraji stránky pod vybranými linkami
- formát GIF, FLASH alebo JPEG, veľkosť do 30 kB

Podmienky použitiaReklama
© Equine Group, All Rights Reserved | Created by Duomedia
Equine.sk